O-Ringsmaterial

Produkter 1-1 / 1

Artikelnr Produkt Pris St. Saldo
80600100080 O-RING BROSCHYR 0,0000 St

Produkter 1-1 / 1

O-Ringsmaterial

Kemikaliebeständighetstabell

NITRILGUMMI (NBR)

Nitrilgummi är det vedertagna namnet för ett sampolymerisat av akrylnitril och butadien. Akrylnitrilhalten varierar i tekniska tillämpningar (18–50 %) och påverkar elastomerens egenskaper.

Ju högre akrylnitrilhalt, desto bättre blir beständigheten mot olja och drivmedel. Ofta gör man en kompromisslösning och väljer en genomsnittlig akrylnitrilblandning. Nitrilgummi har goda mekaniska egenskaper jämfört med andra elastomerer. Även slitagebeständigheten är god hos nitril. Det åldras snabbt under inverkan av syre och ozon.

Kemisk beständighet mot:

-      alifatiska kolväten (propan, butan, råolja, mineralolja och smörjmedel, dieselbränslen, bränsleolja) - vegetabiliska och mineraloljor och fetter

-      HFA-, HFB- och HFC - Vätskor

-      många utspädda syror, baser och saltlösningar i låga temperaturer

-      vatten (i specialblandningar upp till +100ºC)

INTE kompatibelt med:

-      högaromatiska bränslen (för specialbränslen bör specialblandning användas)

-      klorade kolväten (trikloretylen)

-      polära föreningar (keton, aceton, ättiksyra-etylen-ester)

-      starka syror

-      glykolbaserade bromsvätskor

-      åldras snabbt om det kommer i kontakt med luft och ozon.

Värmeresistens:

Tål hetta upp till +100ºC, tillfälligt upp till +120ºC (i högre temperaturer går åldrandet snabbare).

Åldrandet sker långsammare i het olja än i het luft.

Köldresistens:

Nitril tål kyla mellan -20ºC och -50ºC beroende på sammansättning.

.

Materialintyg:

NBR70sh materialkod: 36624

NBR90sh materialkod: 47702

Material Safety Data Sheet

Andra material

________________________________________________________________________________________

FLUORGUMMI (VITON / FPM)

Fluorgummi lämpar sig för drift med en stor mängd kemikalier och ämnen. FPM har utmärkt värmebeständighet. Det är tåligt mot ozon, syre, mineralolja, syntetiska hydraulvätskor, bränslen, aromatiska och många organiska lösningsämnen samt kemikalier. FPM-gummits köldresistens är inte särskilt bra. I statisk drift är den -25ºC (under vissa förhållanden har inga läckor konstaterats vid -40ºC).

I dynamisk drift kommer man upp i -15ºC – -20ºC. Gasgenomsläppet är ytterst liten och jämförbar med butylgummi.

Fluorgummi (FPM) finns också i specialkvaliteter för olika användningsområden.

Kemisk beständighet mot:

-      mineraloljor och fetter; sväller något. ASTM-oljor nr 1–3

-      icke brännbara hydraulvätskor, HFD-gruppen

-      silikongrupper och fett

-      växtfetter och oljor

-      Alifatiska kolväten (bränslen, butan, propan, naturgaser)

-      aromatiska kolväten (trikloretylen, koltetraklorid)

-      metanolhaltiga bränslen

-      vid högt undertryck

-      mycket bra beständighet mot ozon, väder och åldrande

INTE kompatibelt med:

-      Polära lösningsmedel (aceton, metylesterketon, dietyleter, dietendioxid)

-      glykolbaserade bromsvätskor

-      ammoniakgas, aminer, baser

-      organiska syror med små molekyler (myrsyra, ättiksyra)

-      vattenånga och hett vatten

Värmeresistens:

Användningstemperaturen är cirka +200ºC, tillfälligt med högre temperaturer, vilket ger kortare livslängd

Köldresistens:

Den lägsta driftstemperaturen är -25ºC, varierar beroende på sammansättning. Specialkvaliteter finns för kalla förhållanden.

VARNING! Bränt fluorgummi ska hanteras på samma sätt som frätande ämnen.


Materialintyg:

FPM / Viton 75sh svart, materialkod 51414 black

FPM / Viton 75sh grön, materialkod 51415 green

Material Safety Data Sheet

Andra FPM / Viton material

_______________________________________________________________________________________

ETHYLENPROPYLEN (EPDM)

Kemiskt beständighet. Används med fosfatesterbaserade icke brännbara hydraulvätskor och glykolbaserade bromsvätskor.

Kemisk beständighet mot:

-      Vatten och vattenånga +130ºC, EPDM 55915 +150ºC

-      glykolbaserade bromsvätskor +150º C

-      många organiska och oorganiska syror

-      rengöringsmedel, soda- och kali-alkalier.

-      fosfatesterbaserade hydraulvätskor (HFD-R)

-      silikonfett och -olja

-      många polära lösningsmedel (alkoholer, ketoner, estrar)

-      Skydrol 500 och 7000

-      Ozon, väder och åldersresistent.

INTE kompatibelt med:

- Mineraloljebaserade produkter (olja, fett och bränslen)

OBS! Om EPDM används i samband med bromsvätska, skall vätskans kompatibilitet undersökas i förväg.

Värmeresistens:

Maximal driftstemperatur för vatten och ånga cirka +130ºC, EPDM 55915 +150ºC (högre vid tillfällig drift). I luft cirka +130ºC.

Köldresistens: -55ºC


Materialintyg:

EPDM 70sh, materialkod 55914

EPDM PC 70sh, materialkod 55915 PC (Peroxide Cured)

EPDM 559270 FDA

EPDM 55985 FDA, KTW, DVGW, NSF, WRC, ACS, ADI, W-270, WRAS, EC1935/2004, USP Class VI

Material Safety Data Sheet

Andra EPDM material

________________________________________________________________________________________

SILIKONGUMMI (Q, MQ, MVQ)

Benämningen silikongummi omfattar en stor grupp material, som i huvudsak består av silikon-, metyl- och vinylgrupper. Silikonelastomerer som grupp har en relativt låg draghållfasthet, rivhållfasthet och slitmotstånd. Trots detta har de även goda egenskaper, till exempel: Bra värmebeständighet, tillfälligt hela +230ºC och bra köldflexibilitet ner till -60ºC.

Silikongummi åldras långsamt. Det har hög isoleringsförmåga och fysikaliskt neutrala egenskaper.

Kemisk beständighet mot:

-      motor- och växeloljor (ASTM-olja enligt nr. 1)

-      animaliska och vegetabiliska oljor och fetter

-      bromsvätskor (ej råoljebaserade)

-      icke brännbara hydraulvätskor, HFD-R och HFD-S

-      klorade aromatiska kolväten med stora molekyler

-      vatten max. +100ºC

-      utspädda saltlösningar

-      tål ozon, åldras långsamt

INTE kompatibelt med:

-      vatten/ånga över +120ºC

-      syror och baser

-      silikonfett och -olja

-      kolväten med små molekyler

-      aromatiska mineraloljor

-      flytande bränslen

-      aromatiska kolväten

Värmeresistens: Tål cirka +210ºC

Köldresistens: -55ºC – -60ºC (specialblandningar -100ºC)

Materialintyg:

VMQ 70sh, materialkod 714177: FDA 21 CFR 177.2600, EC1935:2004, ADI, REACH ja RoHS

Material Safety Data Sheet

Andra VMQ/Silicon material

________________________________________________________________________________________

Vårt leveransprogram omfattar även många andra specialmaterial, exempelvis O-ringar i PTFE, Kalrez, Polyuretan och metall.

Mer information om materialen finns i vår O-ringkatalog eller på webbplatsen

Engelskspråkiga säkerhetsanvisningar för de vanligaste materialen

Produkter, € MOMS 0%