O-Ringar FPM (Viton)

Måttsättning av o-ringar

 

Måtten på o-ringen är given som innerdiameter (d1) x snörtjocklek (d0).

Noggrannare information gällande måttsättningar finns i avdelningen Spårmåttsättning för o-ringar


FLUORGUMMI (VITON / FPM)

Fluorgummi lämpar sig för drift med en stor mängd kemikalier och ämnen. FPM har utmärkt värmebeständighet. Det är tåligt mot ozon, syre, mineralolja, syntetiska hydraulvätskor, bränslen, aromatiska och många organiska lösningsämnen samt kemikalier. FPM-gummits köldresistens är inte särskilt bra. I statisk drift är den -25ºC (under vissa förhållanden har inga läckor konstaterats vid -40ºC).

I dynamisk drift kommer man upp i -15º - -20ºC. Gasgenomsläppet är ytterst liten och jämförbar med butylgummi.

Fluorgummi (FPM) finns också i specialkvaliteter för olika användningsområden.

Kemisk beständighet mot:

- mineraloljor och fetter; sväller något. ASTM-oljor nr 1–3

- icke brännbara hydraulvätskor, HFD-gruppen

- silikongrupper och fett

- växtfetter och oljor

- Alifatiska kolväten (bränslen, butan, propan, naturgaser)

- aromatiska kolväten (trikloretylen, koltetraklorid)

- metanolhaltiga bränslen

- vid högt undertryck

- mycket bra beständighet mot ozon, väder och åldrande

INTE kompatibelt med:

- Polära lösningsmedel (aceton, metylesterketon, dietyleter, dietendioxid)

- glykolbaserade bromsvätskor

- ammoniakgas, aminer, baser

- organiska syror med små molekyler (myrsyra, ättiksyra)

- vattenånga och hett vatten

Värmeresistens:

Användningstemperaturen är cirka +200ºC, tillfälligt med högre temperaturer, vilket ger kortare livslängd

Köldresistens:

Den lägsta driftstemperaturen är -25ºC, varierar beroende på sammansättning. Specialkvaliteter finns för kalla förhållanden.

VARNING! Bränt fluorgummi ska hanteras på samma sätt som frätande ämnen.

 

Materialintyg:

FPM / Viton 75sh svart, materialkod 51414 black  

FPM / Viton 75sh grön, materialkod 51415 green

Material Safety Data Sheet

Andra FPM / Viton material  

Produkter, € MOMS 0%